Jedna i trzy kobiety, jeden i trzech mężczyzn // One and Three Women, One and Three Men

Wersja z 2010 roku, przygotowana do performensu.
Pierwotnie istniała wersja z 2006 "Jedna i dwie kobiety, jeden i dwóch mężczyzn."

A version from 2010, prepared to the performance.
Oryginally the work was made in 2006 as a "One and Two Women, One and Two Men"